Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân tại Vân Đồn - Quảng Ninh