Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Quảng Ninh